FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Ha 200. kilometru autoputa Beograd-Niš-Solun odvaja se kod Aleksinca put do Sokobanje u~ dužini od 30 km. Sme1itena u kotlini između veličansgvenog Rtnja (1560 m), rrbusgnoG i stamenog Ozrena'(1117 m) i prelepe Device, razbaškarila se Sokobanja, na idealnoj nadmorskoj visini od oko 400 m,, sa
Sokobanja Arheološki nalazi govore da je nasso(^ša iq?aj minsralnih izvora postoJala JOŠ u doba neolita, a predmeti od bronze i gvož^a potvrđuju postojanje banje

razdoblju od VII do VII veka p.n.e. U zapisima istoričara i putnika (Feliks Kanic, pa Baron Heder i drugi) potvrđuje se da je Sokobanja staro naselje rimskog porekla, ^a je i tada postojalo kupalište - balnea, odakle i potiče naziv banja. Turski putopisac Evlija Čelebija svedoči, davne 1663. godine, da banja ima 200 drvetom pokrivenih Kyha, šest džamija, dva hana i javno kupatilo. Kupatilo je, navodno, bilo impozantnih dimenzija, snažnih građevinskih obrisa sa kupolama pokrivenih olovom, sa šedrvanima i sobama za kupanje, ali i
sa kupatilom, „samo za žene".

Zbog svog geografskog značaja i lekovitosti svojih voda, Sokobanja je bila stalno na
udaru silnika i moćnika. Često je potpadala pod vlast osionih GGuraka, ili podmuklih
Austrijanaca (1690. i 1737), ali su je Srbi uvek ponovo oslobađali. Sredinom prve polovine XDC veka u Sokobanji je bilo oko 50 srpskih i oko 700 turskih Kyha i pet džamija.


Posle više uzastopnih pokušaja, Sokobanju je, 1810. godine, oslobodio čuveni junak
Hajduk Veljko Petrović. Bio je i vojvoda u Sokobanji do 1811. godine, kada je premešten za vojvodu u Negotin. Od 1813. do 1832. Sokobanjom su upravljali Turci. Sokobanja je konačno oslobođena od Turaka 1833. godine, de srpske države. Sokobanjci su aktivno učestvovali u balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu i HOP (1941-1945^ U poslednjem ratu, boreći se protiv okupatora Nemaca i Bugara, ai njihovih pomagača (belogardejaca, četnika i dr.) Sokobanja je podnela velike žrtve - 419 ljudi je poginulo u borbama, ili streljano kao žrtve terora. Konačno je oslobo^ena 14. avgusta 1944. godine/ . godine, kada je i ušla u sastav mla
ni celzijusovih.
Bogatstvo Mmiepaninix voda privlači ons kojima je potrebno lsčenje (hronični brotaitis, brotijalna asgma, psihoneurozs, neurasgenije, povišeš krvni I pritisak, hronični reumatizam, išijas,
malokrvnosg, neke že1gske bolesgi, iscrpl>e11osg i rekonvalescenti), ali Soko6aiba je i sgecište zdravih ljudi željgšh odmora, razonode, šetnji kroz nedir11u1u prirodu prepunu čistog^planinskog^azduha, kupanja u jezeru na Ozrenu, ili Bovanskom jezeru, ili u bazenima sa mineralnom vodom.
Zavod za rehabilitaciju, preve1PJ,iju i lečenje hrbničšk nespecifičifflx i profesionalnih oboljenja pluća 1"oaspolaže sa 370 posgelja, od kojih je 200 u novom Zavodu B kategorije. "^"""^""Više hotela i odmarališta pružaju punu turističku uslugu SVIA i-posetiocima apartmani Sokobanja. Spominjemo^samo najvažniJe: nasamoj oba 'jmD'ew Moravice7e„Sunce" - hotel visoke „B^- kategori)e,^sa 260 postelja,
^l^Gz^e^^re^Grazne rekreatavnvi ku^turn^a^ivno^i^sau^ 1TV"s'al'om7lepim'terasama i muzikom. Tu_Je,^gakođe^Zdravljak" ^ hol!^lsiS";2€"s^ii|itis^ 'S^KSiE^S^^.^-^^^
ćina", restoran „Čoka" i drugi.
Komileks hišela {u irvom ilanu hošel „ Sunce ")


MILOŠEV KONAK
Nalazi se y samom centru SokobatBe. Podignut
je 30-tih godina prošlog veka. rpa^eii je y stilu narodnog graditeljstva sa
^edišnim tremom, drvenim stubovima i drvenom ogradom. Pokriven je ćeramidom. Raspolaže izvrsnim restoranom sa narodnom kuhinjom i domaćim ^. specijalitetima. ^^
Crkva CRCTOI uspenja mBanji .loiiiaiiHi^H Miliše
UpKim jc kastala u XVI ili HuP veku. 'I o js jedlobrodka ipa^cimiia sa obedežjima sakralkosJi: rusgičko uzaii
prozori, zida1Š ]^ KBMCIIOM, a zas^edena (1oluobličastim kr)"om. <^RSSK€ SUU1t' (UTciie, (hlš delimič1gih sj^rag-msnata iia kojima ec iipciKrjiiajy detalji iz lyiKJiyca Veliki iraznik i Sšradanje. Otkrivegš su i delovi priprats.
Iznad grada na necristupačnom stenju, JOŠ uvek se kočoperno uzdiže (u ostacima) nekada čuve11I
Sokograd
OHO SrSD,TG>01^SK()N11 mtvrđe11,s, podi! iiyi o ka obodima klisure MopaHHiie, prsma malobroj11im 1K)da" hoiuiK 1^ima, iz1rađe11o js iia gsmsl*ima iiCKor starijug (vsronapk)) (^imskog kaaruma. Ogari 1rad je 1K)di'J<111 u XII i
XIV isku, ali js tsmsl>11o pau)pcii oko
1412. k)DI11e. Sačuva11i P()da1C1 i onors da

link pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

PREUZMITE NAŠ BANER:

Soko banja apartmani

Ukoliko želite da razmenite baner sa nama prekopirajte sledeći kod na vašu stranu :

pa nam potom obavestite emailom i pošaljite vaš baner-kod da ga postavimo na ovu stranu.